ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" РАЗГРАД

ул. "Вардар" № 9, тел. 084/ 62 35 14, e-mail: ikonomov_rz@abv.bg, www. ou-nikola-ikonomov.com

                                                                                                                  

НАЧАЛО    ЗА НАС    СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ    ЗА УЧИЛИЩЕТО    ЗА УЧЕНИЦИТЕ    ЗА РОДИТЕЛИТЕ    ГАЛЕРИЯ

 

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

Национална програма „Училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”


Национална програма „Училището-територия на учениците”
Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност”
Наименование на проекта: Празници на изкуствата „Лудогорска пролет”
 


Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”
Модул „Спорт в училище”
Наименование на проекта: „Външна спортна площадка за волейбол”


Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”
Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”
Наименование на проекта: „Изграждане на рампи и санитарни помещения”


Проект към Министерството на културата
Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”
Наименование на проекта: „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”


Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”
Модул „Обновяване на учебно-техническо оборудване”
Наименование на проекта: Обновяване на учебно-техническо оборудване


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Модул” Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”
Наименование на проекта: „Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни”


Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул „Ремонт и обзавеждане”


Национална програма „Училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
Наименование на проекта: „Личност и общност” /ученическа униформа/


Национална програма „Физическо възпитание и спорт”

Национална програма „Училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
Наименование на проекта: „Изработване на училищна униформа”


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Модул: „ИКТ в образованието”


Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул: „Средищни училища
Столово хранене на учениците

Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул: „Подмяна на дограма с PVC


Национална програма „С грижа за всеки ученик”
Модул: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото"


Проект BG051PO001-4.01.07 „Включващо обучение“


Проект BG051PO001-3.003-001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища,

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“


20. Проект BG05М2ОР001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“


Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им

за участие чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ Твоят час“

Национална програма „ИКТ в училище“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“


Национална програма „На училище без отсъствия“
Мярка „Без свободен час“


Проект за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище
 

Виж детайли за всички проекти: