ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ИКОНОМОВ" РАЗГРАД

ул. "Вардар" № 9, тел. 084/ 62 35 14, e-mail: ikonomov_rz@abv.bg, www. ou-nikola-ikonomov.com

                                                                                                                  

НАЧАЛО    ЗА НАС    СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ    ЗА УЧИЛИЩЕТО    ЗА УЧЕНИЦИТЕ    ЗА РОДИТЕЛИТЕ    ГАЛЕРИЯ

 

График на учебното време

Класни ръководители, класни стаи, стаи ЦДО

Седмично разписание І срок: І - ІV клас, V - VІІ клас

График час на класа първи учебен срок за учебната 2020/ 2021 година

График на консултации

График на приемните дни на класните ръководители

График на класните работи първи срок на учебната 2020 - 2021 година

График УЧСД и ДЧФВС

Учители

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО РМС №704/ 05.10.2018 г.
На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПОУ), чл. 252, ал.1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 55 и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, чл. 28 от Админстративния кодекс, чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела на административното обслужване, на обобщената информация за мерките включени в Приложение №4 "Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите", част втора "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.