ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ИКОНОМОВ” – гр. РАЗГРАД

 

 

                                                   УТВЪРДИЛ:

                                                                                         ДИРЕКТОР: Виктория Георгиева

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ   НА  ПРОПУСКАТЕЛНИЯ  РЕЖИМ

В СГРАДАТА И РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правилникът регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на служители, учащи се, граждани, МПС; внасянето на обемисти багажи / товари, както и изнасянето на материални средства в и от сградата / района на ОУ “Никола Икономов” – гр. Разград

 

Чл.2. Правилникът е задължителен за всички служители, учащи се и граждани, работещи и посещаващи сградата и района на училището.

 

Чл.3. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от охрана – длъжностно лице, определено от директора на училището.

 

Чл.4.  Директорът се посещава от граждани в рамките на приемното му време.

 

Чл.5. Посещения на служители, учащи се и граждани до администрацията на училището са разрешени в работно за училището време.

 

Чл.6. Педагогическият персонал в училището се посещава в определеното за всеки педагог време в утвърден от Директора график. Изключения правят контролните органи, удостоверили това по предвидения от закона ред.

 

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, УЧАЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И МПС

Чл.7. Служителите и учащите се в училището се пропускат в сградата и района под контрол на охранителя и дежурния за седмицата учител.

 

Чл.8. Учащите се в училището се пропускат в сградата и района след проверка на ученическите им книжки  от дежурния учител и дежурните ученици.

 

Чл.9. Гражданите, посещаващи Директора и останалите ръководни длъжностни лица и администрацията по различни поводи се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено, и след записване на следните данни от охранителя в “Дневника за посещения”:

·        Име, презиме, фамилия на лицето посетител

·        Час на влизане и час на напускане

·        Лицето, при което отива

·        Подпис на охранителя

·        Подпис на лицето посетител

 

Чл.10. При отказ на лицето да предостави исканите данни същото не се   допуска в сградата на училището.

 

Чл.11. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата.

 

Чл.12. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка в ПИГ родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час / самоподготовка на ПИГ в двора, а при лоши метеорологични условия – в централното фоайе на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала да изпълнява задълженията си.

 

Чл.13. Родителите, настойниците и близките  на учениците, участващи в Целодневната организация на учебния ден /ЦОУД / , ползват училищната система за оповестяване, със съдействието на охранителя или дежурния ученик.

 

Чл.14. Родителите, настойниците и близките на учениците от начален етап посещават класните стаи на І-я и ІІ-я етаж в училищната сграда само ако са получили покана чрез системата за оповестяване от съответните учители или възпитатели след спазване процедурата по чл. 9 от настоящия правилник.

 

Чл.15. В сградата и района на училището не се допуска влизането на лица, които:

1.     Са въоръжени;

2.     Са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психични отклонения;

3.     Внасят взривни вещества;

4.     Внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

5.     Разпространяват / продават / и рекламират литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание;

6.     Проявяват педофилски и вандалски характер;

7.     Водят и разхождат кучета и други животни;

8.     Носят обемисти багажи, кашони и други подобни;

9.     Не желаят да се легитимират.

 

Чл.16. За ремонтни дейности и дейности на други институции, провеждащи се на територията на училището, се пропускат лица по списък, предоставен от изпълнителя и утвърден от училищното ръководство.

 

Чл.17. За участие в родителски срещи се допускат лица / родители, настойници, близки /  по списък, подписан от класния ръководител.

 

Чл.18. Не се разрешава оставянето на багаж - чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и др.; кореспонденция, апаратура и др. - от външни лица за съхранение при портиера и / или в стаята на портиера.

 

Чл.19. Влизането в района на училището на външни МПС / доставящи учебници, училищна документация, училищно оборудване и материали за извършване на ремонтни дейности / става само с писмено разрешение от училищното ръководство или със служебен пропуск, издаден от директора на училището, или с лично присъствие на директор, помощник-директор и/или домакин.

 

Чл.20. Влизането в района на училището на МПС , доставящо безплатни закуски І – ІV клас става във време, определено със заповед на директора.

 

Чл.21. Не се разрешава преминаването и паркирането на превозни средства върху тревните площи.

 

Чл.22. Абсолютно е забранено разхождането на кучета и други животни в района на училището.

 

ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

Чл.23. Внасянето в сградата на училището и района на багажи, товари, техника, технически средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на училището.

Чл.24. Изнасянето на багажи, товари, техника,, технически средства и имущества и др. от сградата и района на същото става само след разрешение от ръководството и проверка съдържанието на същите.

 

Чл.25. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. в/ от сградата и района на училището се докладва на директора, а при необходимост – на съответното РПУ.

 

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник за пропускателния режим се издава въз основа на чл. 147, ал. 1, т. 3 от ППЗНП и влиза в сила от 14.09. 2015 година

 

§2. Напускането на сградата на училището става след приключването на последния учебен час за деня, а за учениците , участващи в ЦОУД – приключване на последното занятие в ПИГ, а за пътуващите ученици по утвърдения транспортен график.

 

§3. При постъпване на работа новите служители задължително се запознават с настоящия правилник

 

§4. Правилникът може да бъде допълван и коригиран по предложение на ученици, учители, родители, училищно настоятелство.

 

 

 

Правилникът е приет на ПС, проведен на 11. 09. 2015 година

Протокол №1/11.09.2015 година.

 

Утвърден със Заповед №РД10-31/11.09.2015 година на директора на училището.