СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ „НИКОЛА ИКОНОМОВ” гр. Разград, 2016-2020 г.


 

 

ПРИЕМ 1-ви КЛАС 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 


»Самостоятелни класни стаи за учениците от начален етап»Достъпна архитектурна среда за ученици със СОП
»Добре оборудвани кабинети по химия, биология, чужди езици, физика, история, информационни технологии, музика, изобразително изкуство
»Хореографска зала
»Два физкултурни салона с фитнес оборудване

 

»Открита спортна площадка с изкуствена настилка
»Училищен музей
»Конферентна зала

» Театрална зала
 
» Видео стени
» Богата училищна библиотека
 
» Училищна телевизия
» Лекарски кабинет
» Училищен стол

 

 

 

ИЗВЪН КЛАСНАТА СТАЯ

 

» Дискусионен клуб „Хлапе, но не съвсем...”
 
» Клуб „Аз съм репортер, оператор, режисьор”
» Математически състезания - традиционни в чест
на 01.11 - патронен празник
» Литературни конкурси
» Театрални празници „Мечо Пух”

 

» Традиционни училищни изложби

» Екоклуб
» Спортни седмици

» Училищен преглед на маршовата песен
» Изяви на танцьорите от хореографските паралелки
» Училищен парламент
» Училищен вестник
» Майски концерти

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Заповед от 19.05.2016Покана за оферта от 26.05.2016Оферта от "САВ Разград" ООДДоговор от 07.06.2016


Решение за възлагане на ОППублична покана за възлагане на ОПДокументация за участие в ОППротоколЗаповедДоговор

 

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ


2007 - 2011 г.

1. Национална програма „училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
Наименование на проекта:
„Личност и общност” /ученическа униформа/      
Общ бюджет на проекта:                               12 950 лв.
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – от 2007г. до месец март 2008г.

 

2. Национална програма „училището-територия на учениците”
Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност”
Наименование на проекта:
Празници на изкуствата „Лудогорска пролет”
      Общ бюджет на проекта:                                  5 500 лв.
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – от 2007г. до месец юни 2008г.

 

3. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”
Модул „Спорт в училище”
Наименование на проекта:
„Външна спортна площадка за волейбол”  
Общ бюджет на проекта:                                 91055,91 лв.
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – от 2007г. до месец април 2008г.

 

4. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”
Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”
Наименование на проекта:
„Изграждане на рампи и санитарни помещения”  
Общ бюджет на проекта:                                29 242 лв.
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – месец декември 2007г.

 

5. Проект към Министерството на културата
Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове
за четене и информираност”     
Наименование на проекта:                                              
„Българските библиотеки-съвременни центрове
    за четене и информираност” 

Общ бюджет на проекта:                                 3 000 лв.
Донор на проекта - МОМН и Министерство на културата
Период на изпълнение – от 2007г. до месец май 2008г.

 

6. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”
Модул „Обновяване на учебно-техническо оборудване”
Наименование на проекта:
Обновяване на учебно-техническо оборудване
Общ бюджет на проекта:                                47 000 лв.
     Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – месец август, месец септември 2008г

 

7.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Модул” Създаване на благоприятна мултикултурна среда за
практическо прилагане на интеркултурно образование и
възпитание”
Наименование на проекта:
  „Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни”
     Общ бюджет на проекта:                                88 162,22 лв.
     Донор на проекта - ЕС
Период на изпълнение –месец октомври 2008г. до 1.ХІІ.2009г.

 

8. Национална програма
„Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул „Ремонт и обзавеждане”
Общ бюджет на проекта:                                151 500 лв.
     Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – месец ноември 2008г.–
месец януари 2009г.

 

9. Национална програма „училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
Наименование на проекта:
„Личност и общност” /ученическа униформа/      
Общ бюджет на проекта:                                3 233 лв.
     Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – месец ноември 2008г.–
месец януари 2009г.

 

10. Физическо възпитание и спорт
     Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – 2008г. - 2009г.
   Общ бюджет на проекта:                              1 488 лв.

 

11. Национална програма „училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
Наименование на проекта:
„Изработване на училищна униформа"      
Общ бюджет на проекта:                                11 280 лв.
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – месец ноември-декември 2009г.

 

12. Физическо възпитание и спорт
     Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – 2009г.
   Общ бюджет на проекта:                              1 328 лв.

 

13. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Модул: ИКТ в образованието
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – 2009г.
Общ бюджет на проекта:                              4 419,93 лв.

 

14. Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул: Средищни училища
Столово хранене на учениците
Период на изпълнение – 2009г.
Общ бюджет на проекта:                              22 468 лв.

 

15. Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул: Подмяна на дограма с PVC
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – 2010г.
Общ бюджет на проекта:                              46 000 лв.

 

16. Национална програма „С грижа за всеки ученик”
Модул: "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото"
Донор на проекта - МОМН
Период на изпълнение – месец януари-март 2010г.
Общ бюджет на проекта:                              1 150 лв.

 

              Обща стойност на проектите : 519 777,06 лева