ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА

» Квалификация на учители;

» Обучение на ученици билингви;

» Запознаване с ценностите на традиционните култури;

» Социално подпомагане на деца в неравностойно положение:

– осигуряване на безплатен транспорт I - VIII клас

– безплатни закуски за учениците от V - VIII клас

» Работа с родители от етническите малцинства;

» Обновяване и модернизиране на училищната материална база;

» Издаване на сборник с фолклорни творби на различните етноси "Напевите на рода...";

» Дискусионен клуб "Хлапе, но не съвсем...";

» Клуб "Аз съм репортер, оператор, режисьор";

 

Екип реализиращ проекта:

1. Николета Радева - ръководител
2. Блага Димитрова - координатор
3. Диляна Иванова - организатор
4. Милена Дачева - организатор
5. Радинка Цанкова - технически сътрудник
6. Кремена Петрова - счетоводител 
Проектът "Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни"
успешно приключи през месец декември 2009г.